Memidis-Shop.nl – ALGEMENE  GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSHOP

Deze algemene voorwaarden van Memidis Pharma B.V. (hierna Memidis te noemen) (de “Algemene Voorwaarden”) hebben betrekking op het gebruik van de webshop van Memidis, www.memidis-shop.nl

1. DEFINITIES

Aanbod: de Producten en Medische Producten die door Memidis aan de consument worden aangeboden in de Webshop.
Consument: de consument van de webshop dan wel koper
Medische Producten: Medische Hulpmiddelen klasse I en klasse II.
Memidis: Memidis Pharma B.V., vestigings- en bezoekadres: Kerkenbos 1077-R, 6546 BB, Nijmegen, email: info@memidis.nl , telefoonnummer: 024 – 64 55 411, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30-17:00, KvK-nummer: 09132797, BTW nummer: NL8113.75.869.B01
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Memidis en de consument naar aanleiding van een bestelling van een consument middels de Webshop en de acceptatie daarvan door Memidis.
Producten: de producten, anders dan Medische Producten, die door Memidis worden aangeboden in de Webshop.
Website: de website van Memidis: www.memidis.nl
Webshop: de webshop van Memidis: www.memidis-shop.nl

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Memidis in het kader van de Webshop. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.2 De laatste update van deze Algemene Voorwaarden vond plaats op 28-7-2017 juli 2017. Memidis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zal Memidis online bekend maken op www.memidis-shop.nl. De consument is alleen gebonden aan de versie van de Algemene Voorwaarden waarmee de consument zich bij het sluiten van de Overeenkomst akkoord heeft verklaard.

3. DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Memidis de bestelling van de consument per e-mail, op het door de consument opgegeven e-mailadres, aanvaardt.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3 Memidis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld indien Memidis een redelijk vermoeden heeft dat de consument jegens Memidis of een met Memidis gelieerde derde fraude heeft gepleegd,  indien de consument in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of indien een Medisch Product of Product niet op voorraad is. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Memidis dit zo snel mogelijk aan de consument communiceren.

3.4 Het is de consument niet toegestaan Producten en/of Medische Producten door te verkopen aan derden. De consument vrijwaart Memidis voor iedere schade die voortvloeit uit een overtreding van deze bepaling.

4. HET AANBOD

4.1 Indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk door Memidis in het Aanbod vermeld.
4.2 De beschrijving van het Aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de consument mogelijk te maken.
4.3 Kennelijke verschrijvingen en vergissingen (onder andere ten aanzien van de prijs van de Producten) op de Website, in de Webshop, in de door Memidis verzonden e-mails dan wel in ander materiaal, zijn niet bindend voor Memidis.

5 DE PRIJS

5.1 De in de Webshop vermelde prijzen voor het Aanbod zijn in Euro’s en inclusief BTW.
5.2 Eventuele verzendkosten, administratiekosten of kortingen worden uitdrukkelijk bij het Aanbod vermeld.
5.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst voert Memidis geen prijsverhogingen door.

6. BESTELPROCES

6.1 De consument erkent dat Memidis niet kan garanderen voldoende Medische Producten en/of Producten op voorraad te hebben en dat Memidis een levering onder bepaalde omstandigheden kan weigeren. De consument moet er dus zelf op toezien dat hij tijdig de Producten en/of Medische Producten bestelt om aan zijn persoonlijke behoeften te kunnen blijven voldoen.
6.2 Memidis mag een bestelling van meerdere Producten en/of Medische Producten met een verschillende levertijd opvatten als afzonderlijke bestellingen.
6.3 De consument erkent dat hij zelf verantwoordelijk is om te beoordelen of een door hem besteld Product en/of Medisch Product.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument kan de Overeenkomst met betrekking tot Producten en/of Medische Producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen (de “Bedenktijd”) zonder opgave van redenen ontbinden via het standaard modelformulier dat door Europa is opgelegd, maar ook middels een ondubbelzinnige verklaring aan Memidis. Memidis stuurt na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping, onverwijld een ontvangstbevestiging daarvan aan de consument.

7.2 De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten en/of Medische Producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
b. Als de levering van een Product en/of Medisch Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7.3 Tijdens de Bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het Product en/of het Medische Product en de verpakking. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Product en/of het Medische Product die het gevolg is van het gebruik van het Product en/of het Medische Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van het Product en/of het Medische Product vast te stellen.
 Wanneer het gaat om een hygiëne product (waarbij de verschillende onderdelen zijn verzegeld middels plastic dan wel een zegel) wanneer de verzegeling is verbroken dan vervalt het recht op herroeping.

7.4 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de verzending van het in artikel 7.1 bedoelde herroepingsformulier, zendt de consument het Product en/of het Medische Product terug aan Memidis. De consument is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het Product en/of het Medische Product dat wordt geretourneerd.

7.5 De consument dient het Product en/of het Medische Product terug te zenden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, onbeschadigd en schoon.

7.6 De consument is verantwoordelijk voor een juiste verzending van het Product en/of het Medische Product, deze kan verzonden worden naar Kerkenbos 1077-R, 6546 BB, Nijmegen.

7.7 Nadat Memidis een Product en/of Medische Product in goede staat retour heeft ontvangen, vergoedt Memidis het aankoopbedrag van en eventuele door Memidis in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde Product en/of Medische Product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping aan Memidis heeft vermeld.

7.8 Memidis gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. Indien de oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dient de consument Memidis onmiddellijk te informeren op het volgende e-mailadres: info@memidis.nl. Indien de consument dit achterwege laat en restitutie plaatsvindt door middel van de oorspronkelijke betalingswijze, is dat voor eigen rekening en risico van de consument. Memidis verleent niet meer dan één restitutie.

8. BETALING

8.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of in eventuele aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor de Producten en/of de Medische Producten te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

8.2 De consument heeft een keuze uit verschillende betalingswijzen zoals weergegeven in de Webshop tijdens het bestelproces. Indien Memidis extra kosten in rekening brengt voor het gebruik van een bepaalde betalingswijze, dan brengt Memidis de consument daarvan vóór betaling plaatsvindt op de hoogte.

8.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Memidis te melden.

8.4 Indien de consument niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Memidis is gewezen op de te late betaling en Memidis de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Memidis gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

9. LEVERING

9.1 Memidis bezorgt alleen in Nederland, België en Luxemburg. Indien een consument een bestelling wenst te ontvangen buiten Nederland, België of Luxemburg dient de consument contact op te nemen met Memidis om de mogelijkheden en kosten daarvan te bespreken.

9.2 Memidis streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden via DHL of een andere vervoerder naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres, tenzij het bestelde Product en/of Medisch Product niet voorradig is, in welk geval de bestelling zo spoedig mogelijk nadat het Product en/of Medisch Product weer op voorraad is, wordt geleverd. Mocht Memidis om bepaalde redenen met meer dan 5 werkdagen afwijken van het bepaalde in artikel 9.2 dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.

9.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum in de Overeenkomst is geen tekortkoming van Memidis. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.

9.4 Indien het Product en/of het Medisch Product niet binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging aan de consument is geleverd, is de consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere levertijd zijn overeengekomen.

9.5 Memidis is gerechtigd in delen te leveren. Memidis zal in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.

9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten en/of Medische Producten berust bij Memidis tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Memidis bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. GARANTIES

10.1 Voor zover enige garantievoorwaarden zijn vastgelegd in een consumentshandleiding bij een Product en/of Medisch Product, dan zijn die voorwaarden van toepassing.

11. KLACHTEN

11.1 Indien de consument een klacht heeft over de Webshop, het Aanbod of over Memidis, dan kan de consument zijn/haar klacht kenbaar maken aan middels e-mail info@memidis.nl of het contactformulier op de webshop. De consument dient hierbij (waar van toepassing) het artikelnummer, batchnummer, ordernummer en een gedetailleerde beschrijving van de klacht en het aantal betrokken producten te vermelden.

11.2 De consument kan een klacht over de Webshop, het Aanbod of over Memidis ook indienen in overeenstemming met de klachtenprocedure. Deze volgt hierna.
U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en informatie over de (mogelijke) vervolgstappen. Indien wij meer informatie nodig hebben om de klacht goed te analyseren, dan zullen wij dit kenbaar maken in onze ontvangstbevestiging of telefonisch contact met u opnemen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

12. DE TOEWIJZING VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AAN DERDEN

12.1 Memidis behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde en/of om haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en uit de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Memidis is niet aansprakelijk voor de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Webshop, onderbreking van één, een aantal of alle functies van de Webshop, technische storingen of een slechte werking van de Webshop, ook niet in het geval dit ertoe leidt dat bestellingen niet, niet tijdig of verkeerd worden verwerkt.

13.2 Met inachtneming van de wettelijke kaders omtrent, onder meer, productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Memidis jegens de consument te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Memidis is verzekerd tegen ondernemingsrisico’s.

13.3 De consument is zelf verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van de Producten en/of Medische Producten, indien van toepassing conform de meegeleverde bijsluiter of handleiding.

13.4 Memidis is niet aansprakelijk en hoeft niet tot enige vergoeding/vervanging over te gaan indien Producten en/of Medische Producten door een onjuiste opgave van het afleveradres door de klant zelf, hetzij telefonisch, per email of via onze webshop verloren zijn gegaan.

14. PRIVACY

14.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Memidis de persoonsgegevens van de consument die zijn ingevoerd in het Account(de “Persoonsgegevens”).

14.2 Memidis kan de Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien een consument hier geen prijs op stelt, kan de consument dit aangeven tijdens het bestelproces in de Webshop.

15. OVERIG

15.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij uit dwingend rechtelijke bepalingen iets anders voortvloeit. Geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst voortvloeien, worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Arnhem.

15.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

15.4 Wanneer door Memidis afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet dat Memidis alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door de consument kan eisen.

15.5 Bij vragen over of opmerkingen over de Webshop, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kan de consument contact opnemen met Memidis op het volgende info@memidis.nl.